Ochrana osobných údajov

 

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak ste mojim zákazníkomm, odberateľom noviniek alebo návštevníkom webu webu, zverujete mi svoje osobné údaje. Ja zodpovedám za ich ochranu a zabezpečenie. Zoznámte sa prosím, s ochranou osobních údaov, zásadami a právami, ktoré
máte v súvislosti s GDPR (Nariadení o ochrane osobných údajov).

KTO JE SPRÁVCA?

Som Zuzana Sýkorová, č.d.175, Pažiť 958 03, naodená 14.4.1973, ktorá prevádzkuje webovú stránku www.zuzanasykorova.sk. Vaše osobné údaje zpracovávam ako správca, tj. určujem, ako budú osobné údaje spracovávané a na aký účel, ako dlho a vyberám prípadných ďalších spracovateľov, ktorí mi so spracovaním budú pomáhať. 

KONTAKTNÉ ÚDAJE

Ak sa na mňa budete chcieť v priebehu spracovania obrátiť, môžete ma kontaktovať
na e-mail: zs.sykorova@gmail.com

PREHLASUJEM

Prehlasujem, že ako správca vašich osobných údajov spĺňam všetky zákonné povinnosti vyžadované platnou legislatívou, hlavne zákonom ochrane osobných údajov a GDPR, a teda že:

budem spracovávať vaše osobné údaje len na základe platného právneho dôvodu, a to predovšetkým oprávneného záujmu,
plnenia zmluvy, zákonnej povinnosti či udeleného súhlasu,

plním podľa článku 13 GDPR informačnú povinnosť ešte pred zahájením zahájením zpracovania osobných údajov,

umožním a budem vás podporovať v uplatňovaní a plnení vašich práv podľa zákona o ochrane osobných údajov a GDPR

ROZSAH OSOBNÝCH ÚDAJOV A ÚČELY SPRACOVANIA

Spracovávam osobné údaje, ktoré mi zveríte sami, a to z nasledujúcich dôvodov (pre naplnenie týchto účelov):

● poskytovanie služieb, plnenie zmluvy
vaše osobné údaje v rozsahu: e-mail, nevyhnutnepotrebujeme k plneniu zmluvy (napr. zaslanie prístupov do aplikácie, zasielanie online kurzu, atď, dodanie tovaru).

● vedenie účtovníctva
Ak ste zákazníkom, vaše osobné údaje (fakturační údaje) nevyhnutne potřebujem, aby som vyhovela zákonnej povinnosti pre vystavovanie a evidenciu daňových dokladov.

● marketing - zasielanie newsletterov
Vaše osobné údaje (e-mail a meno), pohlavie, na čo klikáte v e-maile a kedy ho najčastejšie otvárate využívam na účely priameho marketingu - zasielanie obchodných oznámení. Ak ste mojim zákazníkom, robím tak z oprávneného zájmu, pretože
predpokladám, že vás moje novinky zaujímajú, a to po dobu 5 rokov od poslednej objednávky.

Ak nie ste mojim zákazníkom, zasielame vám newslettery iba na základe vášho súhlasu, po dobu 5 rokov od udelenia. V oboch prípadoch môžete tento súhlas odvolať použitím odhlasovacieho odkazu v každom zaslanom e-maily.

pokročilý marketing na základe súhlasu
Iba na základe vašeho súhlasu vám môžem zasielať tiež inšpirujúce ponuky tretích osôb alebo využiť e-mailovú adresu napr. pre remarketing a cielenie reklamy na Facebooku, a to po dobu 5 let od udelenie súhlasu. Ten je možné samozrejme kedykoľvek odvolať prostredníctvom mojich kontaktných údajov.

● fotografická dokumentácia, živé akcie, referencie, workshopy
Vaše osobné údaje si ponechávam po dobu priebehu premlčacích lehôt, kým zákon nestanoví dlšiu dobu k ich uchovávaniu alebo som v konkrétnych prípadoch neuviedla inak.

COOKIES
Pri prechádzaní mojich webových stránok zaznamenávam vašu IP adresu, ako dlho sa na stránke zdržíte a z ktorej stránky prichádzate. Používanie cookies pre meranie návštevnosti webu a prispôsobenie zobrazenia webových stránok vnímam ako svoj
oprávnený záujem správcu, pretože verím, že vďaka tomu vám môžem ponúknuť ešte lepšie služby.

Cookies pre cielenie reklamy budú spracované iba na základe vašeho súhlasu. 

Moje webové stránky je možné prechádzať tiež v režime, který neumožňuje zbieranie osobných údajov. Používanie cookies môžete na svojom počítači zakázať.

ZABEZPEČENIE OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
Chránim osobné údaje v maximálnej možnej miere pomocou moderných technológií, ktoré zodpovedajú stupňu technického rozvoja. Chránim ich akoby boli moje vlastné.
Prijala som a udržujem všetky možné (aktuálne známe) technické a organizačné opatrenia, ktoré zamedzujú zneužitiu, poškodeniu alebo zničeniu vašich osobných údajov.

PREDANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV TRETÍM OSOBÁM
K vašim osobným údajom majú prístuo moji zamestnanci a spolupracovníci.

Pre zaistenie konkrétnych spracovateľských operácií, ktoré nedokážem zaistiť vlastnými silami, využívam služby a aplikácie spracovateľov, ktorí vedia dáta ochrániť ešte lepšie ako ja a na dané spracovanie sa špecializujú. 

Sú to poskytovatelia nasledovných platforiem:
- prevádzkovateľ aplikácie pre komunikáciu, web a fakturáciu,
- prevádzkovateľ aplikácie pre e-mailovú komunikáciu a zákaznícku podporu,
- Facebook, Google,
- poskytovatelia účtovného a daňového poradenstva,
- poskytovatelia IT služieb a hostingu vrátane cloudových uložísk,
- poskytovatelia asistenčných služieb pre zákaznícku podporu,
- poskytovatelia platobných brán (poskytovatelia platobných kariet),
- poskytovatelia právnych služieb, advokáti,
- poskytovatelia tlačových a poštových služieb,
- prtneri spolupracujúci so mnou v špeciálnych akciách pre klientov.

Je možné, že se v budúcnosti rozhodnem využiť ďalšie aplikácie či spracovateľov, pre uľahčenie a skvalitnenie spracovania. Sľubujem vám však, že v takom prípade pri výbere, budem na spracovateľov klásť minimálne rovnaké nároky na zabezpečenie a kvalitu spracovania ako na seba.

PREDÁVANIE DÁT MIMO EURÓPSKU ÚNIU
Akékoľvek spracovanie osobných údajov bude vykonávané na území EU.
//Pretože dáta spracovávam výhradne  v Európskej únii alebo v krajinách, které zaisťujú zodpovedajúu úroveň ochrany na základe rozhodnutí Európskej komisie.

VAŠE PRÁVA V SÚVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÝCH ÚDAJOV

V súvislosti s ochranou osobných údajov máte množstvo práv. Ak budete chcieť niektoré z týchto práv využiť, prosím, kontaktujte ma prostredníctvom e-mailu: zs.sykorova@gmail.com.

Máte právo na informácie, ktoré je plnené už touto informačnou stránkou so zásadami spracovania osobných údajov.

Vďaka právu na prístup ma môžete kedykoľvek vyzvať a ja vám doložím v lehote 14 dní, aké vaše osobné údaje spracovávam a prečo.

Ak sa u vás niečo zmení alebo uvidíte svoje osobné údaje neaktuálne alebo neúplné, máte právo na doplnenie a zmenu osobných údaov.

Právo na obmedzenie spracovania môžete využiť, ak sa domnievate, že spracovávam vaše nepresné údaje, domnievate sa, že vykonávam spracovanie nezákoneě, ale nechcete všetky údaje zmazať alebo ak ste vzniesli námietku proti spracovaniu. 
Obmedziť môžete rozsah osobných údajov alebo účelov spracovania. (Napr. odhlásením zcnewsletteru obmedzujete účel spracovania pre zasielanie obchodných oznámení.)

PRÁVO NA PRENOSITEĽNOSŤ
Ak by ste chceli svoje osobné údaje vziať a preniesť k niekomu inému, budem postupovať rovnako ako pri využití práva na prístup  iba s tým rozdielom, že vám informácie pošlem v strojovo čitateľnej podobe. Tu potrebujem aspoň 30 dní.

PRÁVO NA VÝMAZ (byť zabudnutý)
Vaším ďalším právom je právo na výmaz (byť zabudnutý). Nechcem na vás zabudnúť, ale ak si to budete priať, máte na to právo.V takom prípade vymažem všetky vaše osobné údaje zo svojho systému i zo systému všetkých dielčích spracovateľov a záloh. Na zaistenie práva na výmaz potrebujem 30dní.

V niektorých prípadoch som viazaná zákonnou povinnosťou, a napr. musím evidovať vystavené daňové doklady po dobu stanovenú zákonom.  V tomto prípade teda zmažem všetky také osobné údaje, ktoré nie sú viazané iným zákonom. O
dokončení výmazu vás budem informovať na e-mail.

SŤAŽNOSŤ NA ÚRADE PRE OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ak máte pocit, že s vašimi údajmi nezachádzam v súlade so zákonom, máte právo sa so svojou sťažnosťou kedykoľvek obrátiť  na Úrad pre ochranu osobných údajov. Budem veľmi rada ak najskôr budete o tomto podozrení informovať mňa , aby som s tým mohla niečo urobiť a prípadné pochybenie napraviť.

ODHLÁSENIE ZO ZASIELANIA NEWSLETTEROV A OBCHODnÝCH OZNAMOV

E-maily s inšpiráciou, článkami, produktami či službami vám zasielam ak ste môj zákazník na základe môjho oprávneného záujmu.
Ak zákazníkom ešte nie ste posielam vám ich iba na základe vašeho súhlasu. V oboch prípadoch môžete ukončiť odber mojich e-mailov kliknutím na odhlasovací odkaz v každom zaslanom e-maily.

MLČANLIVOSŤ

Dovoľujem si vás uistiť , že moji zamestnanci i spolupracovníci, ktorí budú spracovávať Vaše osobné údaje, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie Vašich 
Vašich osobných údajov. Táto mlčanlivosť pritom trvá i po skončení záväzkových vťahov so mnou. Bez vašeho súhlasu nebudú vaše osobné údaje vydané žiadnej inej tretej strane.

Tieto zásady spracovania osobných údajov platia od 25.5.2018 a nahrádzajú predchádzajúcu Ochranu osobných údajov, ktorú nájdete ZDE >>